تجهيزات مركز

سامانه آزمون و ارزيابي سم پاشبا استفاده از سامانه ارزيابي سم پاشها قادر خواهيم بود توزيع و چگونگي يكنواختي پاشش نازلهاي يك سم پاش و نيز ميزان فشار حاصل از پمپ آن، طول عمر و ساير ويژگي هاي يك سم پاش را مورد آزمون و ارزيابي قرار داد. 

دستگاه دينامومتراين مركز داراي چندين دينامومتر ثابت و يك دينامومتر متحرك (پرتابل) مي باشد. با استفاده از اين دينامومترها مي¬توان انواع موتورهاي درون سوز (كمتر از 10 اسب بخار تا بيشتر از 100 اسب بخار) و تراكتورها را به لحاظ ميزان گشتاور، نيروي كشش، سوخت مصرفي توان توليد شده و ... مورد ارزيابي قرارداد.

سامانه اندازه گيري تنش و كرنش قطعاتاين مركز مجهز به انواع ابزار اندازه گيري دقيق مي باشد. از جمله ترازوهاي دقيق، لودسل، سامانه اندازه گيري تنش و كرنش و ...

دستگاه رطوبت سنج و لودسلكارگاه نمونه سازي قطعات مجهز به دستگاه CNCاين مركز داراي دو كارگاه مجهز ماشين ابزار از جمله دستگاه هاي CNC بوده و آمادگي دارد تا بر حسب نياز متقاضيان نسبت به ساخت قطعات مورد نياز آنها اقدام نمايد.